Obchodné podmienky

STORNOVAŤ SA DAJÚ IBA CELÉ , NEVYUŽITÉ OBJEDNÁVKY!

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce
zo zmluvy o poskytnutí služieb uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je TERMÁL s.r.o., sídlo:
Promenádna ul. 3221/20, Veľký Meder 932 01, IČO: 34 099 336, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl. č. 156/T, IČ DPH: SK 2020365303 (ďalej len „predávajúci“) a
kupujúcim, ktorý je koncovým spotrebiteľom objednávajúcim si služby prostredníctvom elektronického
obchodu predávajúceho (ďalej len „kupujúci“).
Kontaktné údaje predávajúceho:

  • e-mail: info@corvinustermal.sk
  • tel: +421/ 31/ 555 21 04
  • fax: +421/ 91/ 722 03 04
  • adresa prevádzky: Promenádna ul. 3221/20, Veľký Meder  932 01

1.2. Adresa sídla a kontaktné údaje predávajúceho uvedené v predchádzajúcom bode sú kontaktnými
údajmi predávajúceho na účely podávania reklamácií alebo sťažností, ako aj inej komunikácie s
predávajúcim.

1.3. Činnosť predávajúceho podlieha dohľadu Slovenskej obchodnej inšpekcie – Inšpektorát SOI pre
Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava.

1.4. Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto
všeobecné obchodné podmienky a ich ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky zmluvy o poskytnutí
služieb uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na
základe ktorej predávajúci dodá služby prezentované na internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len
„kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy
o poskytnutí služieb a na reklamácie služieb.

1.5. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí služieb.

1.6. Ponuka služieb na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je
katalógom bežne poskytovaných služieb a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých
uvedených služieb. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená e-mailovou správou potvrdzujúcou
prijatie objednávky kupujúceho.

1.7. Predávajúci je viazaný kupujúcemu svojou ponukou služieb prezentovanou na internetovej stránke
predávajúceho vrátane ceny minimálne počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí
objednávky kupujúcemu.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Kupujúci si záväzne objednáva služby vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na
internetovej stránke predávajúceho (ďalej len „objednávka“).

2.2. Zmluva o poskytnutí služieb je uzavretá záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim vo
forme e-mailovej správy potvrdzujúcej prijatie objednávky kupujúceho (ďalej len „potvrdenie
objednávky“). Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému
predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

2.3. Na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí služieb zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie
oprávňujúci kupujúceho na využitie objednaných služieb prostredníctvom e-mailovej správy.

3. Dodacie podmienky

3.1. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu služby v dohodnutom množstve, kvalite a termíne.

3.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti a
nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.

3.3. Kupujúci nie je povinný služby využiť, v prípade ich nevyužitia však nemá nárok na vrátenie kúpnej ceny, ani poskytnutie náhradných služieb alebo rovnakých služieb v inom termíne.

3.4. Predávajúci zašle kupujúcemu potvrdenie oprávňujúce kupujúceho na využitie objednaných služieb
prostredníctvom e-mailovej správy. Za tým účelom je kupujúci povinný uviesť v objednávke e-mailovú
adresu, na ktorú môže doručiť predávajúci potvrdenie.

4. Kúpna cena

4.1. Kúpna cena služieb je vždy uvedená na internetovej stránke elektronického obchodu
predávajúceho s DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ceny služieb. Tým nie je
dotknutá cena za služby podľa už potvrdených objednávok.

4.2. Kupujúci je povinný po potvrdení objednávky predávajúcim zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu
služieb uvedenú v objednávke (ďalej len „kúpna cena“) formou bezhotovostného prevodu na bankový
účet predávajúceho prostredníctvom platobného portálu, ktorý je súčasťou internetového obchodu.

4.3. Za deň platby sa považuje deň ( najneskôr do 23:30 hod.) , kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

5. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

5.1. Predávajúci zodpovedá za vady služieb a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u
predávajúceho podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.
5.2. Ak služby neboli riadne poskytnuté alebo vykazujú vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v
prevádzkárni predávajúceho tak, že vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu.
Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád služieb.
5.3. Kupujúci je povinný reklamovať vady služieb u predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom,
ako boli poskytnuté a v prípade, ak neboli poskytnuté vôbec, odo dňa, keď mali byť poskytnuté.
5.4. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.
5.5. Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie vo vhodnej
forme zvolenej predávajúcim.
5.6. Vzhľadom na charakter služieb poskytovaných predávajúcim, predávajúci reklamované vady
služieb odstráni poskytnutím náhradných služieb alebo zľavou z kúpnej ceny. V prípadoch, keď
odstránenie vady služieb nie je možné odstrániť poskytnutím náhradných služieb ani zľavou z kúpnej
ceny, má kupujúci nárok na vrátenie kúpnej ceny
5.7. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30
dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
5.8. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

6. Ochrana osobných údajov

6.1 Predávajúci spracúva slobodne poskytnuté osobné údaje kupujúceho, a to meno, priezvisko, adresu,
email, telefónne číslo, nakoľko spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej
zmluvy, ktorej zmluvnými stranami sú kupujúci a predávajúci, a/alebo na vybavenie žiadosti kupujúceho
pred uzatvorením kúpnej zmluvy súvisiacich s tovarmi a službami predávajúceho, a pre plnenie
povinností predávajúceho uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Spracúvanie osobných
údajov predávajúcim sa vykonáva na dobu potrebnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy
a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

6.2. Kupujúci zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade
zmeny poskytnutých osobných údajov je kupujúci povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť
predávajúcemu alebo ich priamo aktualizovať vo svojom používateľskom účte.

6.3. V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, odvolania súhlasu so spracúvaním osobných
údajov, po splnení účelu alebo doby, na ktorú bol udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov alebo
ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje vymazané.

6.4. Ochrana osobných sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov a príslušnými
právnymi predpismi EÚ, kde sú taktiež upravené aj práva kupujúceho ako dotknutej osoby. Kupujúci má
právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania jeho uložených údajov. Za predpokladu
dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch má kupujúci zároveň
(i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii)
právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie svojich
osobných údajov, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na
ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak odvolal svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje
iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Rovnako má
kupujúci v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. má právo získať

svoje osobné údaje, ktoré predávajúcemu dobrovoľne poskytol, a to v elektronickej forme, v
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môže využiť svoje
právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný
(právo na prenosnosť údajov).

6.5. V prípade, že si u predávajúceho uplatňuje kupujúci niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych
predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a zo žiadosti kupujúceho nie je možné overiť totožnosť
žiadateľa alebo v prípade, že má predávajúci oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby,
ktorá podáva žiadosť, vyhradzuje si predávajúci právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných
informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.
6.6. Ako dotknutá osoba má kupujúci právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení,
že sa jeho osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

6.7. Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade so zákonom
o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, a to za použitia primeraných
technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.
6.8. Kupujúceho osobné údaje môžu byť poskytnuté aj inej tretej osobe (príjemcom), ak je to nevyhnutné
na plnenie kúpnej zmluvy. V rámci spracovania objednávky a plnenia kúpnej zmluvy sú údaje
kupujúceho v nevyhnutnom rozsahu poskytované zmluvným poskytovateľom služieb predávajúceho, ako
napr. banka a pod. Údaje môžu byť týmito poskytovateľmi služieb použité výhradne na účely plnenia
kúpnej zmluvy.

7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (Storno objednávky)

7.1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa uzavretia
zmluvy o poskytnutí služby (t.j. odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim), ak predávajúci včas a
riadne splnil svoje informačné povinnosti.

7.2. Ak predávajúci splnil svoje informačné povinnosti až dodatočne, kupujúci je oprávnený odstúpiť
od zmluvy do 14 dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti.

7.3. Ak predávajúci nesplní svoje informačné povinnosti ani dodatočne, kupujúci je oprávnený odstúpiť
od zmluvy do 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

7.4. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný
nepokračovať v poskytovaní služby a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od
zmluvy cenu zaplatenú za službu. Predávajúci má  právo účtovať kupujúcemu manipulačný poplatok
 vo výške 10 %  z ceny zaplatenej za službu/y.
 

7.5. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala
plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odsekov 7.1. až 7.3
alebo ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.Stornovať sa dajú na základe písomnej žiadosti iba celé, nevyužité objednávky.

7.6. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou a doručiť
predávajúcemu na e-malovú adresu:info@corvinustermal.sk

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 18.5.2023.

8.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť
písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na
internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

8.3. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné
ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších
predpisov, zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č.
108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších
predpisov.

8.4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu momentom
potvrdenia objednávky.

8.5. Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a
v celom rozsahu s nimi súhlasí.