Zasady i warunki

TYLKO CAŁE, NIEWYKORZYSTANE ZAMÓWIENIA MOGĄ BYĆ ANULOWANE!

1 Postanowienia ogólne

1.1 Niniejsze ogólne warunki regulują prawa i obowiązki stron wynikające z
z umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy Sprzedającym, którym jest TERMÁL s.r.o., z siedzibą:
Promenádna ul. 3221/20, Veľký Meder 932 01, nr identyfikacyjny: 34 099 336, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym
Sąd Rejonowy w Trnawie, sekcja. Sro, vl. nr 156/T, NIP: SK 2020365303 (zwana dalej "Sprzedawcą") oraz
Kupującym, który jest konsumentem końcowym zamawiającym usługi za pośrednictwem elektronicznego sklepu internetowego
e-commerce Sprzedającego (zwanym dalej "Kupującym").
Dane kontaktowe Sprzedającego:

  • e-mail: info@corvinustermal.sk
  • tel: +421/ 31/ 555 21 04
  • fax: +421/ 91/ 722 03 04
  • adres sklepu: Promenádna ul. 3221/20, Veľký Meder 932 01

1.2 Adres siedziby i dane kontaktowe Sprzedawcy podane w poprzednim akapicie są danymi kontaktowymi Sprzedawcy dla celów niniejszego Regulaminu.
Dane kontaktowe Sprzedawcy do celów składania reklamacji lub roszczeń, a także innej komunikacji ze Sprzedawcą.
Sprzedającym.

1.3 Działalność Sprzedawcy podlega nadzorowi Słowackiej Inspekcji Handlowej - Inspektorat SOI dla Kraju Trnawskiego, Pekár.
Region Trnava, Pekárska 23, 917 01 Trnava.

1.4 Wysyłając zamówienie drogą elektroniczną do Sprzedającego, Kupujący potwierdza, że zgadza się z następującymi postanowieniami
ogólne warunki handlowe i ich postanowienia będą miały zastosowanie do wszystkich umów o świadczenie
usług zawieranych na stronie internetowej e-commerce obsługiwanej przez Sprzedawcę, na której
na podstawie których Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi prezentowane na stronie internetowej (dalej jako
"Umowa kupna") oraz do wszelkich stosunków pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym wynikających z zawartej umowy
o świadczenie usług oraz do roszczeń z tytułu usług.

1.5 Ogólne Warunki Handlowe stanowią integralną część umowy o świadczenie usług.

1.6 Oferta usług na stronie e-commerce prowadzonej przez Sprzedawcę stanowi
katalogiem zwykle świadczonych usług, a Sprzedawca nie gwarantuje natychmiastowej dostępności wszystkich wymienionych usług.
wszystkich wymienionych usług. Dostępność towarów zostanie potwierdzona Kupującemu wiadomością e-mail potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
otrzymanie zamówienia Kupującego.

1.7 Sprzedawca jest związany wobec Kupującego swoją ofertą usług przedstawioną na stronie internetowej
w tym ceną, przez okres co najmniej 24 godzin od momentu wysłania Kupującemu powiadomienia o przyjęciu zamówienia.
o przyjęciu zamówienia do Kupującego.

2. Sposób zawarcia umowy kupna-sprzedaży

2.1 Kupujący zobowiązuje się do zamówienia Usług w formie formularza wypełnionego i przesłanego przez Kupującego na adres
stronę internetową Sprzedającego (zwanego dalej "Zamówieniem").

2.2 Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta poprzez wiążące przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę w
w formie wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia Kupującego (zwanej dalej "potwierdzeniem zamówienia").
Zamówienia"). Automatycznie wykonane powiadomienie o przyjęciu zamówienia w systemie elektronicznym
elektronicznym Sprzedającego nie będzie uważane za wiążące przyjęcie zamówienia.

2.3 Na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług Sprzedawca prześle Kupującemu potwierdzenie
uprawniające Kupującego do korzystania z zamówionych usług za pośrednictwem wiadomości e-mail.

3. Warunki dostawy

3.1 Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu Usług w uzgodnionej ilości, jakości i terminie.

3.2 Kupujący zapłaci Sprzedającemu uzgodnioną cenę zakupu w uzgodnionym terminie oraz
nie szkodzić dobremu imieniu Sprzedającego.

3.3 Kupujący nie jest zobowiązany do korzystania z usług, jednakże w przypadku niekorzystania z usług Kupujący nie jest uprawniony do zwrotu ceny zakupu, ani do świadczenia usług zastępczych lub takich samych usług w innym terminie.

3.4 Sprzedający prześle Kupującemu potwierdzenie uprawniające Kupującego do korzystania z zamówionych usług
za pośrednictwem wiadomości e-mail. W tym celu Kupujący zobowiązany jest wskazać w zamówieniu adres e-mail, na który
adres e-mail, na który Sprzedający może dostarczyć potwierdzenie.

4. Cena zakupu

4.1 Cena zakupu usług jest zawsze wskazana na stronie internetowej e-commerce
na stronie internetowej Sprzedawcy wraz z podatkiem VAT. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług w dowolnym momencie. Nie ma to
nie ma to wpływu na cenę usług zgodnie z już potwierdzonymi zamówieniami.

4.2 Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedającemu cenę zakupu po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego
usług określonych w zamówieniu (zwaną dalej "Ceną zakupu") w formie przelewu bankowego na konto Sprzedającego za pośrednictwem portalu płatniczego.
Sprzedającego za pośrednictwem portalu płatniczego znajdującego się w sklepie internetowym.

4.3 Za dzień zapłaty uważa się dzień (nie później niż do godziny 23:30), w którym cała cena zakupu została zaksięgowana na koncie Sprzedającego.

5. Procedura reklamacyjna (odpowiedzialność za wady, rękojmia, reklamacje)

5.1 Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady usług, a Kupujący jest zobowiązany do złożenia reklamacji do Sprzedawcy zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi.
Sprzedawcy zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami.
5.2 Jeżeli usługi nie zostały wykonane należycie lub są wadliwe, Kupujący ma prawo złożyć reklamację w
w siedzibie Sprzedającego poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego i dostarczenie go Sprzedającemu.
Kupujący jest zobowiązany do wskazania w formularzu dokładnego charakteru i zakresu wad usług.
5.3 Kupujący będzie dochodził roszczeń z tytułu wad Usług od Sprzedającego bez zbędnej zwłoki,
po ich wykonaniu, a jeżeli w ogóle nie zostały wykonane, od dnia, w którym powinny były zostać wykonane.
5.4 Datą rozpoczęcia procedury reklamacyjnej jest również data złożenia reklamacji.
5.5 Sprzedający, w dniu otrzymania reklamacji, wyda Kupującemu dowód otrzymania reklamacji w odpowiedniej formie wybranej przez Sprzedającego.
formie wybranej przez Sprzedającego.
5.6 Z uwagi na charakter usług świadczonych przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie będzie dochodził roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
Usługi będą usuwane poprzez świadczenie usług zastępczych lub obniżenie ceny zakupu. W przypadkach, gdy
nie jest możliwe usunięcie wady usług poprzez świadczenie usług zastępczych lub obniżenie ceny zakupu
kupujący będzie uprawniony do zwrotu ceny zakupu
5.7 Sprzedający jest zobowiązany do wydania Kupującemu pisemnego dowodu rozstrzygnięcia reklamacji najpóźniej w ciągu 30 dni.
dni od daty złożenia reklamacji.
5.8 Rozpatrzenie reklamacji dotyczy wyłącznie wad wskazanych w zgłoszeniu reklamacyjnym.

6. Ochrona danych osobowych

6.1 Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupującego podane dobrowolnie, tj. imię, nazwisko, adres,
adres e-mail, numer telefonu, ponieważ przetwarzanie tych danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy kupna-sprzedaży.
umowy, której stronami są Kupujący i Sprzedający, i/lub w celu przetworzenia wniosku Kupującego
przed zawarciem umowy kupna związanej z towarami i usługami Sprzedającego oraz w celu wykonania
obowiązków Sprzedającego nałożonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Przetwarzanie danych osobowych
przez Sprzedawcę odbywa się przez okres niezbędny do realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy oraz z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
oraz z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6.2 Kupujący ponosi odpowiedzialność za kompletność, prawdziwość i prawidłowość podanych danych osobowych. W przypadku
zmian w podanych danych osobowych, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o zmianie
Sprzedającego lub zaktualizować je bezpośrednio na swoim koncie użytkownika.

6.3 W przypadku, gdy podane dane osobowe są nieaktualne, zgoda na przetwarzanie danych osobowych zostaje wycofana
cel lub okres, na jaki została udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych lub
jeśli przechowywanie jest niedopuszczalne z jakiegokolwiek powodu prawnego, przechowywane dane osobowe zostaną usunięte.

6.4 Ochrona danych osobowych podlega przepisom ustawy o ochronie danych osobowych i odpowiednim przepisom UE.
UE, gdzie regulowane są również prawa nabywcy jako osoby, której dane dotyczą. Kupujący ma
prawo do bezpłatnych informacji dotyczących przetwarzania przechowywanych przez niego danych. Pod warunkiem
zgodności z wymogami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, nabywca ma również
(i) prawo dostępu do swoich danych osobowych, (ii) prawo do sprostowania niedokładnych danych osobowych, (iii) prawo do ograniczenia (zablokowania) przetwarzania swoich danych osobowych.
(iii) prawo do ograniczenia (zablokowania) przetwarzania jego danych osobowych, (iv) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, (v) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
danych osobowych, (v) prawo do usunięcia danych osobowych, w szczególności jeśli nie są one już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane
do których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, lub jeżeli wycofał zgodę na ich przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, lub
innej podstawy prawnej przetwarzania lub jeżeli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Ma on również
Kupujący ma również prawo do przenoszenia danych, tj. prawo do uzyskania

swoich danych osobowych, które dobrowolnie przekazał sprzedawcy, w formie elektronicznej, w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i może wykorzystać swoje
prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi, o ile takie przekazanie jest technicznie wykonalne
(prawo do przenoszenia danych).

6.5 W przypadku, gdy Kupujący skorzysta z któregokolwiek z praw przysługujących osobie, której dane dotyczą, na mocy przepisów prawa
przepisów o ochronie danych i nie jest możliwe zweryfikowanie tożsamości osoby, której dane dotyczą, na podstawie wniosku Kupującego.
osoby składającej wniosek lub w przypadku, gdy Sprzedawca ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby
składającej wniosek, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do tej osoby o podanie dodatkowych
dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby składającej wniosek.
6.6 Kupujący, jako osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Urząd ds.
Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej, z siedzibą pod adresem Hraničná 12, 820 07 Bratysława, w przypadku podejrzenia,
że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

6.7 Sprzedawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe wyłącznie w wyżej wymienionych celach i zgodnie z prawem
o ochronie danych osobowych i odpowiednimi przepisami UE, przy użyciu rozsądnych środków
środków technicznych, organizacyjnych i bezpieczeństwa.
6.8 Dane osobowe Kupującego mogą być również ujawniane innym osobom trzecim (odbiorcom), jeśli jest to konieczne
w celu wykonania umowy kupna. W kontekście przetwarzania zamówienia i realizacji umowy kupna, dane
Kupującego w niezbędnym zakresie dostawcom usług umownych Sprzedającego, takim jak
Dane te mogą być wykorzystywane przez tych usługodawców wyłącznie w celu realizacji umowy zakupu.
realizacji umowy kupna.

7. Odstąpienie od umowy kupna (anulowanie zamówienia)

7.1 Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy bez podania przyczyny.
umowy o świadczenie usługi (tj. od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego), jeżeli Sprzedający terminowo i prawidłowo wypełnił swoje obowiązki informacyjne.
terminowo i prawidłowo wypełnił swoje obowiązki informacyjne.

7.2 Jeżeli Sprzedający wypełnił swoje obowiązki informacyjne dopiero później, Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni.
do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedający dodatkowo wypełnił obowiązki informacyjne.

7.3 Jeżeli sprzedawca nie wypełnił swoich obowiązków informacyjnych nawet później, kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy
do odstąpienia od umowy w terminie 12 miesięcy i 14 dni od dnia rozpoczęcia okresu odstąpienia.

7.4 Odstąpienie od Umowy przez Kupującego anuluje Umowę od samego początku. Sprzedający jest zobowiązany do
nie kontynuować świadczenia usługi i zwrócić Kupującemu pieniądze nie później niż w terminie 15 dni od dnia odstąpienia od umowy
Sprzedający jest uprawniony do obciążenia Kupującego opłatą manipulacyjną
w wysokości 10% ceny zapłaconej za usługę (usługi)
.

7.5 Kupujący nie może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest świadczenie usługi, jeżeli rozpoczęcie świadczenia usługi nastąpiło
wykonanie za zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 7.1-7.3.
Na pisemny wniosek można anulować wyłącznie kompletne, niewykorzystane zamówienia.

7.6 Odstąpienie od umowy musi zostać złożone przez Kupującego na piśmie i dostarczone do
do Sprzedającego na adresadresu:info@corvinustermal.sk

8. Postanowienia końcowe

8.1 Niniejsze ogólne warunki wchodzą w życie z dniem 18.5.2023 r.

8.2 Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych ogólnych warunków. Obowiązek
pisemnego powiadomienia o zmianie niniejszych ogólnych warunków jest spełniony poprzez umieszczenie go na stronie internetowej
witrynie e-commerce Sprzedawcy.

8.3 Stosunki nieuregulowane niniejszymi ogólnymi warunkami podlegają obowiązującym
obowiązującym przepisom kodeksu cywilnego, ustawy nr 22/2004 Dz. U. o handlu elektronicznym, z późniejszymi zmianami
250/2007 Sb. o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami, oraz ustawy nr.
108/2000 Sb. U. o ochronie konsumentów w sprzedaży obwoźnej i wysyłkowej, z późniejszymi zmianami
regulamin.

8.4 Niniejsze ogólne warunki handlowe wchodzą w życie w stosunku do kupującego w momencie
potwierdzenia zamówienia.

8.5 Potwierdzając zamówienie, Kupujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi ogólnymi warunkami i akceptuje je w całości.
akceptuje je w całości.